Домэйн нэрийн хугацаа дууссан
Домэйн нэрийн хугацаа дууссан байна.